Pop Danthology 2012 (中文歌詞) 55首西洋流行舞曲混音輯
https://www.youtube.com/watch?v=6MCB8Jbndyw