No1雙子:很花心卻對某段感情很癡情。        

No2雙魚:很隨意但愛上了就不離不棄。        

No3處女。        

No4水瓶:善良多情但是也癡心。        

No5天平:喜歡自己喜歡的但也很珍惜。        

No6魔羯。        

No7金牛。        

No8白羊。        

No9天蠍。        

No10獅子:很專情但是並不癡情。        

No11巨蟹:很溫柔但是不癡心。        

 

No12射手:沒辦法誰叫他有愛神之箭。