P-High屁孩成員們輪流亮聲MyFM早晨時段《陽光燦爛》的單元《線人專家》,call out整人!        


       

最近陳吉米在MyFM《線人專家》節目中call out整自己的女友陳太,騙她說自己買了價值12萬令吉的健身設備,要向她拿錢!在節目內容中,他曝出陳太拿出十萬令吉不是問題,說明她家境非常富有。         


       

有些網友留言擔心陳太安危,現在治安不好,擔心陳太被壞人綁架。也有網友留言說陳吉米無腦,曝自己女友身家,讓女友身陷危險處境。話說有這麼有錢的女朋友,陳吉米應該打死也不會離開她吧?