Amy真胸凸點繼續玩意­淫,拋胸伸脷舐雪糕,不過就撞正離隊傳不和嘅Aily,Aily將Amy送嘅感謝卡丟­埋一邊,寸嘴話:「多餘。」Amy俾人話整容,Aily又寸爆話:「咁嘅樣都整過,個­醫生真係幾差。」而Amy為力證冇隆胸,喺現場追住女攝記叫驗胸。

-------------------------------------------------------------
欢迎订阅我们的频道 //tw.push01.com/channel/push96/?r=11787
我们将全天候为您分享最新最精彩劲爆博文哦!
花幾分鐘,點【分享】給我們一點動力
請關註FB粉絲團: https://www.facebook.com/gaoxiao123